Skip navigation.
कृण्वन्तो विश्वमार्यम्

pathik bhajan- vishwapati jagdish tum