Skip navigation.
कृण्वन्तो विश्वमार्यम्

संवत्सर वेद मन्त्र